Effektiv porteføljestyring med Escali Financials

 

Escali Financials hjelper deg med å holde orden på investeringsporteføljen på en enkel og effektiv måte. Programvaren følger internasjonale regelverk for porteføljehåndtering for både pensjonskasser og forsikringsselskaper.  

Escali Financials inkluderer et stort omfang av rapporter på alt fra investeringer til regnskap. Vi tilbyr også omfattende rapporter på BI-format som kan skreddersys våre kunders behov. Dette er dynamiske rapporter med avanserte visuelle elementer og full drill-down-funksjonalitet. Man kan dermed trekke ut detaljert informasjon til revisor og andre interessenter. Sammen med underliggende data og datasporing, gir dette både åpenhet og kontroll.  

 

Effektiv registrering av handler og markedsdata

Registrer handler på alle typer finansielle instrumenter på en enkel måte. Markedsdata som verdipapirkurser, valutakurser og nøkkeltall på investeringene kan importeres automatisk.

Les mer

 

Dynamiske og interaktive rapporter

Programvaren inkluderer mange standardrapporter, men også dynamiske og interaktive rapporter laget ved hjelp av BI-teknologi. Disse rapportene kan enkelt bli tilpasset av brukeren. Man får tilgang til de dynamiske rapportene via nettleseren og interessenter som styre og ledelse kan bli gitt lesetilgang til rapportene. 

 

Tilpasset tilsynsrapportering

  • EIOPA-rapportering for pensjonskasser
  • Solvens II
  • PORT
  • FORT

Escali Financials er skreddersydd for pensjonskasser og forsikringsselskaper. Ved å ha en direkteintegrasjon mellom porteføljesystem og rapporteringsverktøyet for tilsynsrapportering, blir rapportering betraktelig enklere.

Les mer

Integrer Escali med regnskapssystemet ditt

Escali Financials kan integreres med regnskapssystemet ditt og sørge for effektiv overføring av investeringsdata for regnskapshensyn. 

Les mer

 

Avkastningsmåling og -analyse

Systemet beregner avkastning i henhold til moderne finansteori og overholder kravene for avkastningsmåling for pensjonskasser og forsikringsselskaper. Man kan benytte både tidsvektet avkastning, Modifisert Dietz og kjedet Modifisert Dietz for avkastningsmålingen. 

Du kan også sammenlikne avkastningen enkelt mot en eller flere benchmarker. Ulike benchmarker kan benyttes for ulike deler av porteføljen. Du kan også sette sammen din egen benchmark fra flere indekser i henhold til en allokeringsstrategi. Alt dette og mer gir deg et god verktøy for å spore, analysere og rapportere avkastningen. 

Ved hjelp av attribusjonsanalyse kan du enkelt vise om en eventuell meravkastning er drevet av allokering eller selektering. Du får også ut risikomål, som standardavvik, kovarians, CAPM beta, alfa, informasjonsratio, Sharpe ratio og relativ volatilitet.

Oversikt over investeringsstrategi

Vårt verktøy for risikostyring overvåker og rapporterer i hvilken grad allokeringen og andre strategimål blir overholdt i forhold til investeringsstrategien. Man kan enkelt definere egne grupperinger basert på for eksempel verdipapirtype, bransje, region eller rating. Hver av grupperingene kan bli gitt en strategisk vekt og grenseverdier, samt bli tilegnet en benchmark. 

Enkel stresstesting av markedsrisiko basert på Solvens II sitt SCR-krav

Systemet inkluderer funksjonalitet for å gjennomføre stresstesten av markedsrisiko på selskapets investeringsportefølje. I tillegg får man kalkulert konsentrasjonsrisiko og den aggregerte motpartsrisikoen på bank- og derivatplasseringer.

Hvis selskapet er eksponert mot derivater, enten direkte eller via fond, så kan Escali kalkulere påvirkningen deres på ulike typer markedsrisiko, og vise både deres risikoreduserende effekt og påvirkning på motpartsrisiko. 

Ved å importere fondsinnhold og kalkulere markedsrisiko basert på full gjennomlysning av fondsinnholdet, gir Escali Financials deg tilgang til å stressteste investeringene helt ned på enkeltpapirnivå for fond. 

En skyløsning som gir høy grad av brukerfleksibilitet

Escali sine programvarer blir levert som en skytjeneste og pålogging skjer via en nettleser. Dette gjør at man kan logge seg på hvor som helst, når som helst. Med en høy grad av datasikkerhet. Man får også en svært effektiv arbeidsflyt ved at for eksempel rådgivere, konsulenter, revisorer eller aktuarer kan gis tilgang til programvaren, også midlertidig.